ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ
  • อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) เนื่องจากวันหยุดซื้อขาย 2 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 10 และ 11 ธันวาคม 2563)

มีผลใช้บังคับวันที่ 8 ธันวาคม 2563  (รอบ EOD หรือ 17.55 น.) ถึง 9 ธันวาคม 2563  (รอบ Preliminary 7 หรือ ก่อนเวลา 17.55 น. )

 

  • อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_031923_werun.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า