มุมนักลงทุน
เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

 

การเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 

 

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี


 

 1. สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด อยู่แล้ว  


เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. สำเนา Bank Statement  อย่างน้อย  3 เดือน หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ เพื่อประกอบการ พิจารณาวงเงิน
 4. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 5. กรณีมีการมอบอำนาจ ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด  และ KYC ของผู้รับมอบอำนาจ
 6. สำเนาใบรับรองผ่านการอบรมความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์ (ถ้ามี)

 

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  แต่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
   
 • โปรดติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทฯ โทร. 02-680-5000  เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีให้แก่ท่าน  โดยท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้

 

 สำหรับนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา


เอกสารของผู้ขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และ Work Permit ของลูกค้า (กรณีต่างชาติ) หรือของผู้รับผลประโยชน์ และ/หรือ ของผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

 2. สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า และของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงเลขที่บัญชีที่ชำระราคาผ่าน ATS

 4. เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือน  สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้ หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น เช่น ใบหุ้น, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, พอร์ตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย์, สลากออมสิน,  พันธบัตร เป็นต้น


เอกสารเพิ่มเติมของผู้รับมอบอำนาจ   (กรณีมอบอำนาจ)

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน)

 2. อากรแสตมป์ 30 บาท

 

 สำหรับนักลงทุนประเภทนิติบุคคล

 

เอกสารของผู้ขอเปิดบัญชี 
 

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล สำเนาทะเบียนการค้า และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 5. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ (อนุมัติให้เปิดบัญชี / นโยบายการลงทุน)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบสำคัญต่างด้าว, สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามในคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามในคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
 8. หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล
 9. สำเนางบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบ(ล่าสุด) ย้อนหลัง 2 ปี
 10. สำเนาหนังสืออนุมัติจัดตั้งกองทุน (เฉพาะ บลจ.)
 11. หนังสือรับรองกองทุนย่อย (เฉพาะลูกค้าประเภทสถาบันเงินที่มีกองทุนย่อย) 

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขาย   >> คลิก <<

ดาวน์โหลด แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีเฉพาะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) >> คลิก <<

ดาวน์โหลด หนังสือขอให้ตัดบัญชีเงินฝากระบบอัตโนมัติ (ATS)  >> คลิก <<

ดาวน์โหลด หนังสือขอทำธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท์  >> คลิก <<

 

Go to Top 

  

ดูเพิ่มเติม :